APOSTAR - PERSONUPPGIFTSPOLICY

Denna personuppgiftspolicy (”Policy”) gäller för användare på Apostar och gäller för tjänsten som tillhandahålls via Apostars app och www.apostar.se samt samtliga underdomäner (”Tjänst” och ”Tjänsten”). Apostar drivs av Techlane AB, org.nr 559163-8878, Upplandsgatan 87, 11344 Stockholm, Sverige. De definitioner som finns specificerade i Användarvillkoren ska också gälla för denna Policy.

 1. VI VÄRNAR OM DIN PERSONLIGA INTEGRITET

Vi värnar om Din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vi arbetar löpande med integritetsfrågor och kan därför komma att uppdatera denna Policy, varför Du bör läsa igenom vår Policy vid jämna mellanrum för att vara uppdaterad. Vid ändringar av Vår behandling av Dina personuppgifter som är av väsentlig betydelse för Dig kommer Vi, innan ändringar börjar gälla, informera om dessa, antingen genom e-post eller via Tjänsten. Du hittar alltid den senaste versionen av policyn på www.apostar.se/personuppgiftspolicy.

Vi behandlar Dina personuppgifter endast för särskilda och uttryckligt angivna ändamål. Det är viktigt att Du tar del av och förstår Policyn och att du kan känna Dig trygg i Vår behandling av Dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta Oss om Du har frågor eller synpunkter kring Vår hantering av Dina personuppgifter.

 1. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI?

För att nyttja vår Tjänst måste Vi samla in personlig information om Dig i olika faser. Vid registrering av ditt konto samlar Vi följande information om Dig:

 1. För- och efternamn,
 2. Län du bor i,
 3. yrkestitel,
 4. användarnamn,
 5. en e-postadress, och
 6. ett lösenord.

Vi kan komma att be om ytterligare personuppgifter, såsom postadress, fullständigt namn och personnummer, i samband med att du använder vår app.

Genom Din användning kommer Vi också att få tillgång till din användningshistorik, såsom besökta och genomförda utbildningar, poäng, tid spenderad i appens olika delar samt sökningar. Vi kommer även att få tillgång till viss standardmässig teknisk information som Du använder Dig av, såsom IP-address, sessioner, operativsystem, enhetsmodell, plats och appversion.

 1. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OCH I VILKET ÄNDAMÅL?

När Du har lämnat personuppgifter till Oss hanterar Vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd av den lagliga grund som anges nedan: 

Information om Dig

Ändamål för användningen av Dina uppgifter:

Vår lagliga grund för detta ändamål är:

A

E-post, för- och efternamn, och lösenord

För att kunna administrera Ditt användande

Det användaravtal som Vi har ingått med Dig (dvs. våra åtaganden som framgår av Användarvillkoren) utgör den lagliga grunden för att hantera Dina personuppgifter i egenskap som användare. Behandlingen är nödvändig för att Vi ska kunna uppfylla Våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot Dig, exempelvis skapa och administrera Ditt användarkonto, ta del av utbildningar och se dina poäng.

B

Telefonnummer, e-post, fullständigt namn, och användarhistorik

För att kunna hantera supportärenden

Det är Vårt berättigade intresse som är den lagliga grunden och behandlingen är nödvändig för att kunna hjälpa Dig vid frågor om Appen, Hemsidan eller ärenden relaterade till utbildningar och kan även innefatta uppföljande frågor och enkäter om hur Du tycker att Tjänsten har fungerat för Dig som användare.

C

E-post, samt i vissa fall telefonnummer, adress, användarhistorik, samt annan standardmässig teknisk information

För att kunna skicka information om Tjänsten såsom om nya funktioner eller utbildningar, generell marknadsföring såsom utskick av nyhetsbrev och personlig direktmarknadsföring

Det användaravtal som Vi har ingått med Dig är den lagliga grunden för behandling av personuppgifterna. Behandlingen är nödvändig för att Vi ska kunna uppfylla Våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot Dig, exempelvis ge Dig erbjudanden om nya utbildningar eller tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av, samt annan nyttig information kopplad till Tjänsten.

D

E-post och annan information som Du har angett, användarhistorik, samt standardmässig teknisk information

För att kunna göra uppdateringar och förbättringar av Tjänsten, samt säkerställa Tjänstens tekniska funktionalitet

Den lagliga grunden är Vårt berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för Dig att kunna använda Tjänsten, eller för att kunna förstå hur Du som användare upplever vår Tjänst och därigenom förbättra och utveckla den.

E

Fullständigt namn, användarnamn, användarhistorik samt resultat från utbildningar

För att kunna visa Dina resultat efter en utbildning samt tillhandahålla statistik

Den lagliga grunden är Vårt berättigade intresse av att kunna göra Dina resultat tillgängliga för Dig och andra användare, samt tillhandahålla statistik över användandet av Tjänsten.

F

E-post och annan information som Du har angett, användarhistorik, samt standardmässig teknisk information

För att kunna förhindra missbruk av Tjänsten

Det är Vårt berättigade intresse att tillhandahålla en säker Tjänst som kan förhindra försök till obehörig åtkomst eller olovlig användning av Tjänsten.

G

E-post, samt i vissa fall telefonnummer och adress

För att kunna avregistrera de användare som meddelar att de inte vill ha marknadsföring från Oss

Berättigat intresse att på enskild individs begäran, inte ska erhålla marknadsföringsutskick.

H

E-post och annan information som du har angett, användarhistorik, samt standardmässig teknisk information

För att kunna fullgöra Våra skyldigheter enligt lag såsom avseende produktsäkerhet, myndighetsbeslut, bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar

Den lagliga grunden är att kunna fullgöra Våra rättsliga förpliktelser enligt lag eller föreskrifter.

 1. KAN VI KOMMA ATT DELA MED OSS AV PERSONUPPGIFTER?

Vi delar endast Dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller tillåtet enligt lag. Vi kan i vissa fall använda Oss av ett personuppgiftsbiträde som är ett företag som behandlar informationen för Vår räkning och enligt våra instruktioner. När Vi delar med Oss av Dina uppgifter med personuppgiftsbiträden kommer dessa att användas för samma ändamål som Vi från början samlade in dem för (exempelvis för att kunna uppfylla Våra åtaganden enligt vårt användaravtal med Dig eller i övrigt enligt lag).

Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper Oss med följande:

 1. VAR BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER?

Vi strävar alltid efter att Dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla Våra egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan Vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, exempelvis om Vi delar Dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (exempelvis loggfiler). I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en tillräcklig skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller genom Privacy Shield.

 1. VAD ÄR COOKIES OCH HUR ANVÄNDER VI DET?

Genom att besöka apostar.se eller någon av underdomänerna godkänner Du användandet av s.k. cookies, d v s information som lagras permanent på Din enhet för tillhandahållandet av Tjänsten och för att Tjänsten ska fungera som avsett.

 1. HUR LÄNGE LAGRAR VI PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar information om Dig som användare som är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för, dvs för att tillhanda Dig vår Tjänst. Dina personuppgifter sparas därför så länge som Du är användare hos Oss och en tid därefter, eller i enlighet med lämnat samtycke om sådant har lämnats av Dig men alltid under den tid som krävs enligt tillämplig lag.

Ditt användarkonto eller eventuella samtycke är giltigt till dess att Du själv säger upp det, och upphör inte om Tjänsten inte nyttjas och är inte heller beroende av eventuell användning av Tjänsten. Om Du inte längre vill vara användare kommer vi att radera dina uppgifter senast 4 månader efter att Vi mottagit Ditt meddelande om uppsägning. Du kan närsomhelst välja att inte längre motta utskick av olika slag från Oss genom kontaktvägar angivna i Användarvillkoren.

 1. VAD ÄR DINA RÄTTIGHETER?

Vi vill alltid vara transparenta med hur Vi behandlar Dina uppgifter. Om Du vill få insyn i Din personuppgiftsbehandling har Du rätt att begära att få tillgång till Dina uppgifter via ett registerutdrag. Om Vi mottar en begäran från Dig, kan Vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att Vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från Dig. Du har också alltid rätt att begära att Dina personuppgifter rättas. Du har själv möjlighet att logga in på Ditt användarkonto och rätta felaktiga uppgifter. 

Du kan begära radering av Dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med Dig och Vi kommer alltid göra Vårt bästa för att tillmötesgå Din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot Vår behandling (exempelvis om någon av de uppgifter som samlats in är felaktiga). I vissa fall kan inte Vi tillmötesgå Din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag. 

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om Du motsätter Dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke eller godkännande och tacka nej till olika typer av marknadsföring.

 1. VAR LÄMNAR DU KLAGOMÅL OCH VILKEN MYNDIGHET ÄR ANSVARIG?

Om Du anser att Vi har hanterat Dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan Du alltid vända Dig till Oss. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.

 1. HUR KAN DU KONTAKTA OSS VID FRÅGOR OM DINA PERSONUPPGIFTER?

Vårt mål är att alltid ge Dig enkel och korrekt information om hur Vi använder Dina personuppgifter. Hos Oss är Våra användares personliga integritet viktiga och Vi arbetar ständigt med förbättringar för att Du som kund alltid ska känner Dig trygg när Du lämnar Dina uppgifter till Oss. Om Du har frågor om hur Vi använder Dina personuppgifter är Du välkommen att kontakta Oss genom kontaktvägar angivna i Användarvillkoren.