APOSTAR - ANVÄNDARVILLKOR

Dessa användarvillkor gäller för e-learningplattformen Apostar som tillhandahålls via hemsidan www.apostar.se med underdomäner samt via appen Apostar (”Tjänst” och ”Tjänsten”). Tjänsten avser huvudsakligen tillhandahållande och administrerande av utbildningar riktat mot apotekspersonal. Tillhandahållare av tjänsten är Techlane AB, org.nr 559163-8878 (”Oss”, ”Vi”, ”Vår” och ”Våra”). De som använder tjänsten benämns ”Användare, ”Dig”, ”Du”, ”Din” och ”Dina”.

 1. INFORMATION OM TJÄNSTEN

För att få tillgång till Tjänsten måste du registrera ett användarkonto. Ett användarkonto kan vara (i) leverantöradministratörskonto, (ii) apoteksadministratörskonto eller (iii) apotekspersonalkonto. Tillsammans kallas dessa olika slags konton nedan för användarkonto. Användare får ha endast ett användarkonto samt måste vara minst 16 år gammal. Genom att registrera Dig på Tjänsten godkänner och accepterar Du dessa användarvillkor. Vi upplåter då en icke-exklusiv, icke-överlåtbar rätt till Dig att använda Tjänsten.

Alla rättigheter i och till Tjänsten som inte uttryckligen upplåts under dessa användarvillkor tillhör Oss. Vi eller Våra licensgivare äger alla rättigheter, ideella såväl som ekonomiska, och intresse i och till alla immateriella rättigheter (inklusive alla bearbetningar eller förbättringar av dem) som hänför sig till Tjänsten och eventuella förslag, förbättringsförfrågningar, feedback, rekommendationer eller annan information som tillhandahålls av Dig i anslutning till Tjänsten.

 1. DITT ÅTAGANDE

Du måste uppge korrekta personuppgifter för att Vi ska kunna tillhandahålla Tjänsten. Om Dina uppgifter ändras ska du uppdatera Ditt användarkonto i Tjänsten.

Du är ansvarig för att lösenord och annan information, som används för att få tillgång till Tjänsten, hanteras på ett säkert sätt som förhindrar ej auktoriserad tillgång till, eller användning av, Tjänsten.

Du får inte lagra eller integrera olagligt, obscent eller på annat sätt stötande material eller information i Tjänsten, eller på annat sätt använda Tjänsten i strid med de syften för vilka Tjänsten tillhandahålls; eller skicka, överföra, eller i Tjänsten lagra virus, Trojaner eller annan skadlig kod, interferera med eller störa tillhandahållandet av Tjänsten eller data däri, eller bereda dig, eller försöka bereda dig, tillgång till Tjänsten, eller därtill relaterade system, på sätt som står i strid med dessa användarvillkor eller gällande svensk lagstiftning.

Du får inte, varken direkt, indirekt, ensam, eller tillsammans med annan part, (i) kopiera, ta isär, dekonstruera eller dekompilera Tjänsten eller något av det material som finns i Tjänsten, (ii) ändra, skapa bearbetningar som baseras på, eller översätta Tjänsten, (iii) licensiera, sälja, hyra ut, leasa, överföra eller överlåta några rättigheter i Tjänsten till annan part, eller på annat sätt kommersiellt exploatera Tjänsten.

 1. AVSLUT AV TJÄNSTEN

Om Du vill avsluta Ditt användarkonto kontaktar du oss. Vi raderar dina uppgifter senast fyra (4) månader efter att Vi mottagit Ditt meddelande om uppsägning.

Vi har rätt att när som helst låsa Ditt användarkonto och/eller säga upp Tjänsten till omedelbart upphörande om Du missbrukar Tjänsten eller tjänster knutna till Tjänsten. Vi förbehåller oss rätten att själva bedöma när Du missbrukat Ditt användarkonto.

Om Tjänsten inte använts under de senaste tolv (12) månaderna från senaste inloggningstillfället har Vi rätt att avsluta Ditt användarkonto.

 1. PERSONUPPGIFTER, KOMMUNIKATION, OCH COOKIES

Våra användares integritet är väldigt viktigt för Oss och Vi hanterar personuppgifter med hög noggrannhet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Du kan och bör läsa mer om vilka personuppgifter Vi samlar in, hur Vi behandlar dem, vilka Vi kan komma att dela dem med och varför i Vår Personuppgiftspolicy som återfinns här: www.apostar.se/personuppgiftspolicy 

Genom att Du registrerar Dig som användare av Tjänsten accepterar Du att Vi behandlar och lagrar Dina personuppgifter för att administrera och tillhandahålla Tjänsten, exempelvis för att hantera utbildningar, betala ut premie och följa upp supportärende.  

När Du använder vår Tjänst lagras även uppgifter om Ditt resultat, personuppgifter och användarhistorik. För att Vi ska kunna tillhandahålla bästa möjliga service är det nödvändigt för Oss att kunna lagra och analysera Våra användares användningshistorik och personuppgifter. Detta gör att Vi kan förbättra tjänsten, ta fram värdefull statistik och resultat.

Som användare hos Oss får Du personligt anpassad kommunikation, såsom Dina aktuella utbildningar och ny produktinformation, och annan information om Tjänsten. Detta via notis i Tjänsten men det kan också ske via e-post, SMS, post, telefon, sociala medier eller annan digital kommunikation. Du kan närsomhelst välja att inte längre motta utskick av olika slag från Oss genom att kontakta oss alternativt ändra dina inställningar under ”Mitt konto” eller klicka på avregistreringslänk i ett e-postutskick från Oss.

Genom att besöka apostar.se eller någon av underdomänerna godkänner Du användandet av s.k. cookies, d v s information som lagras permanent på Din enhet för tillhandahållandet av Tjänsten och för att Tjänsten ska fungera som avsett.

 1. TILLGÄNGLIGHET, INFORMATION, UNDERHÅLL, SUPPORT OCH SERVICENIVÅ

Vårt ansvar för fel och brott mot dessa villkor är begränsat till tillgänglighet av Tjänsten, och övriga funktioner i Tjänsten. Även om Vi gör Vårt bästa kan det förekomma situationer då Tjänsten inte kommer att vara tillgänglig, inklusive men inte begränsat till, underhåll och omständigheter utanför Vår kontroll, för vilka Vi inte ansvarar för.

Vi har ett stort ansvar gentemot Dig som användare att tillhandahålla Tjänsten på bästa möjliga sätt. Vi ska använda kommersiellt rimliga åtgärder för att:

 1. Tillhandahålla Tjänsten till Dig.
 2. Korrigera och hantera fel eller för att erbjuda en rimlig, alternativ lösning så snart som möjligt under vanliga arbetstider. Du ska bistå med sådan åtkomst, information och support som Vi rimligen kan behöva i processen att korrigera och hantera fel.
 3. Bistå med generell support i enlighet med vad som anges på Vår hemsida eller i dessa användarvillkor.

Alla frågor rörande support av den tekniska plattformen sker genom kontaktvägar i Tjänsten eller till support@apostar.se.

Undantag från support. Vi är inte skyldiga att korrigera fel eller erbjuda support i den utsträckning fel eller supportbehov uppkommer till följd av, som del eller helhet, (i) din tekniska miljö; (ii) oförmåga hos din, eller tredje parts, utrustning, mjukvara, hjälpmedel, digitala applikationer eller internetuppkoppling, eller andra skäl eller kompletterande funktioner som ligger utanför Vår tekniska miljö; (iii) en inträffad händelse som räknas som force majeure.

Vi ansvarar inte för:

 1. Innehåll, produkter, tjänster eller information som tillhandahålls av tredje part, vare sig det görs genom Oss eller på annat sätt.
 2. Att de tekniska lösningar som Vi använder och tillhandahåller (våra egna, eller andra samarbetspartners) alltid är tillgängliga utan fel, brister eller andra problem.
 3. Det material som tredje part har publicerat i Tjänsten.

Denna paragraf utgör Dina enda rättigheter till avhjälpande av fel enligt dessa användarvillkor.

 1. ÄNDRING AV VILLKOR

Eftersom Vi ständigt arbetar med förbättringar av Tjänsten kan Vi komma att ändra dessa användarvillkor. Du godkänner härmed att Vi inte behöver inhämta något föregående godkännande från Dig för att införliva dessa förändringar och att det är Ditt ansvar att vara uppdaterad från tid till annan kring de gällande villkoren. Vid ändringar som är av väsentlig betydelse för Dig kommer Vi, innan ändringar börjar gälla, informera om dessa, antingen genom e-post eller via Tjänsten.

 1. TVISTER

Svensk lag ska tillämpas på dessa villkor. Eventuella tvister i anledning av dessa villkor ska avgöras vid allmän domstol där Stockholms Tingsrätt ska vara första instans.

KONTAKTUPPGIFTER

support@apostar.se
www.apostar.se